В златните дни на „Медпакс“ ръководеха три детски болници, по една в Чад, Конго и Камерун. С годините правителствата в две от страните поеха грижата за болниците. Изабел беше много щастлива от това – виждаше го като естествено и желано развитие, но Бланш го прие като лична обида. Както винаги. Така или иначе, сега им оставаше само една болница. Медицинският персонал беше от Чад, помагаха и неколцина доброволци и понякога лекари от други благотворителни организации. Управлението обаче все още бе в ръцете на „Медпакс“. Никой от организацията не беше ходил там от есента, но сега намеренията на Свен бяха да отиде, да добие представа какви мерки трябва да бъдат взети в близко бъдеще и да състави план за действие.

– Да, като стана дума за това – започна Свен бавно, – няма да мога да отида.

Около масата се възцари тишина.

– Защо? – попита Изабел накрая.

Постара се да не прозвучи осъдително, но в крайна сметка лекарите, готови да пътуват до детска болница в Чад, не растяха по дърветата. Тя беше ходила лично през есента, преди да продължи към Либерия, и знаеше, че там имат нужда от Свен. Някой трябваше да погледне трезво на нещата.

– Жена ми не иска да ходя.

Лейла наклони глава:

– Сигурен ли си?

– Съжалявам, но тя не отстъпва. Даде ми ултиматум и този път трябва да поставя брака си на първо място.

В една цинична част от съзнанието на Изабел изникна въпросът защо Свен, за когото беше всеизвестно, че е спал с почти всяка срещната медицинска сестра, точно сега е решил да поставя брака си на първо място, но тя премълча. Пътуването до такива места е лично решение.

Лейла кимна:

– Ще трябва да намерим друг вариант. А сега искам да обсъдим още един въпрос. – Тя пое от Аста препълнена папка. – Имаме проблеми с един дарител. Сериозни парични проблеми.

Госпожа Фон Фершен, отговорната за набирането на средства, която до този момент седеше мълчаливо, съсредоточена върху сребристия си лак за нокти, сега изгледа сериозно всички един по един. Лейла раздаде листове с колони с цифри, които Изабел и другите набързо прегледаха. Изабел сбърчи чело. Не беше финансов експерт, но…

– Прилича на някаква фондация. – Тя вдигна поглед. – Толкова ли сме зависими от тях? От един-единствен дарител?

Лейла кимна:

– Вече да. Даваха много пари, но изведнъж рязко спряха. Загубени са доста дарители още преди аз да започна работа, както знаете. Оттогава получихме отказ на няколко молби и така и не можахме да се възстановим напълно.

Когато дойде, Лейла спаси всичко възможно, но истината беше, че с годините Бланш се бе справяла все по-зле и по-зле с опазването на важните връзки с дарителите. Изабел, разбира се, добре знаеше, че вината не е нейна, но все пак се почувства неловко. С остаряването майка ù ставаше все по-груба и безкомпромисна и често обиждаше хората. Дали тя самата не трябваше да се досети колко лошо е положението? Ако Изабел бе послушала майка си, ако се беше ангажирала по-сериозно с „Медпакс“, можеше да поправи нещата много по-рано. Сведе очи към идеално чистите си луничави ръце. Понякога каквото и да направеше, всичко се объркваше.

– Не можем да си позволим да ги изгубим. Всъщност не знам защо са се отказали. Никой не се обажда, въпреки че оставих няколко съобщения.

Името на фондацията не ù говореше нищо, но адресът беше на една от най-скъпите стокхолмски улици, така че може би просто не бяха сметнали за необходимо да се обаждат на някаква си психоложка от малка хуманитарна организация.

Изабел се опита да разтълкува числата от колоните.

– Кога са спрели?

– Точно преди Коледа.

Докато тя е била в Либерия. Там видя повече мъртви хора, съсипани общности и травмирани медици, отколкото можеше да понесе. От тийнейджърка работеше в бежански лагери, сред войни и природни бедствия. Но Либерия… Минаха седмици, докато най-страшните кошмари поне понамаляха.

– Трябваше да ни кажеш по-рано. Как се казва?

– Кой?

– Онзи, който стои зад фондацията.

– Ето – Лейла сложи показалец върху един ред в папката, – някой си Александър де ла Грип.

– Шегуваш се! – възкликна Изабел смаяно.

Лейла вдигна очи.

– Познаваш ли го?

Теа, Лин-Лин, двете Катарини и Аста размениха дълги многозначителни погледи. Изабел предположи, че те знаят точно кой е русият принц Александър де ла Грип.

Най-добре облечените млади мъже. Най-богатите шведи под трийсетгодишна възраст. Най-красивите мъже на света. Изабел беше изгубила бройката на класациите, в които бе виждала името му. Само в колко жълти вестници се появяваше! Не че тя го търсеше, просто той представляваше една безкрайна отблъскваща поредица статии в пресата.

– Да – отвърна тя кратко.

Освен това тя и Александър де ла Грип си имаха минало.

Срещнаха се случайно миналото лято. Тогава тя пътуваше много: Ню Йорк, Сконе, Чад. И после Либерия. Той флиртуваше с нея, а тя го прати по дяволите.

Потърка се по челото. Няколко пъти. Истината беше, че всеки път, когато Александър я заговаряше, тя се държеше грубо с него, трябваше да си го признае. Просто цялостното му поведение я дразнеше. Пиянският поглед, самовлюбеното държане. Наистина ли е толкова обидчив? Глупав въпрос, естествено, че е – егото му сигурно е по-крехко от намаляла имунна защита. Тя го е обидила, а той се е прибрал и е спрял парите на „Медпакс“ за отмъщение. Това беше простото обяснение.

Лейла я гледаше над черните рамки на очилата си.

– Можем ли да говорим с него? Да го разубедим, може би на обяд?

Изабел нервно почукваше по листовете.

– Предполагам, че си струва да опитаме – изрече тя неохотно.

Не беше необичайно да се срещат с потенциални дарители на обяд, вечеря, понякога и на бизнес закуска. Беше го правила много пъти, знаеше, че я бива, знаеше, че хората остават впечатлени от нея. Но дори от самата мисъл да се подмазва на това разглезено богаташче, ù се повдигаше.

– Ще се заемеш ли?

Изабел си помисли какво всъщност би искала да направи с едно такова докачливо милионерче, но си пое дъх, погледна Лейла спокойно и каза само:

– Разбира се.

– Добре. Защото ако скоро не намерим много пари, край с нас. До лятото ще трябва да закрием „Медпакс“.

Другите около масата размениха тревожни погледи.

– Преувеличаваш – каза Изабел.

Шефката си падаше по мелодрамите. Нима положението можеше да е толкова лошо?

Лейла посочи страницата:

– Ако искате, проверете данните още веднъж. Но аз вече го направих. Без пари не можем да работим. Елементарна математика.

След като срещата приключи и останалите започнаха да напускат залата, Лейла се обърна към Изабел:

– Можеш ли да останеш за момент?

Вратата се затвори и двете останаха насаме.

– Да?

Лейла се вгледа в нея:

– Просто исках да те питам как се чувстваш.

Изабел отпусна ръка на масата, потропа леко с пръсти, но веднага престана.

– Добре – отвърна.

Общо взето беше вярно.

– Как си със съня?

Изабел я изгледа с подозрение:

– Да не ми правиш психологическа оценка?

Изражението на Лейла остана непроменено:

– Защо, нуждаеш ли се от такава?

Изабел се застави да седи спокойно, да не показва как­вато и да било нервност. Вдиша. И издиша. Все още не успяваше да прогони някои миризми и картини. Първите седмици у дома бяха най-тежки, но тя беше вкъщи вече от три месеца. Животът като цяло се беше върнал към обичайния си ход.

– Спрях приспивателните. Всичко върви в правилната посока.

Помълчаха малко.

– Наистина ни трябва човек в детската болница, знаеш го не по-зле от мен – каза Лейла накрая.

Изабел очакваше да повдигне въпроса.

– Аз не съм педиатър.

Само че това беше нелеп аргумент и двете го знаеха. При нейните умения, при нейния опит не съществуваше болница в света, която не би спечелила от присъствието ù.

– Все пак можеш ли да помислиш?

– Да.

– А докато мислиш за Чад, можеш ли да помислиш и за Сконе?

Изабел напълно беше изтрила от съзнанието си тази глупост. „Медпакс“ щеше да участва в голямо благотворително събитие някъде из провинцията на Сконе. Богаташи, едри бизнесмени, политици и всякакви представители на висшата класа щяха да се съберат в приказен замък. Щяха да си общуват, да се наливат с вино, да ядат скъпа храна и – да се надяваме – да благоволят да дарят много пари.

– Не е ли достатъчно, че трябва да се мазня на Де ла Грип?

– Всички те харесват, Изабел. Трето поколение „Медпакс“, невероятна ангажираност по световните въпроси и тъй нататък. Освен това си млада жена, а това винаги продава. Представи си колко пари ще им измъкнем, ако отидеш.

– Това не се ли нарича емоционален тормоз?

– Точно – призна Лейла и почука с показалец по колоните. – Само че ако не оправиш тази работа с Де ла Грип, това ще е просто като да слагаш лепенка върху открита рана. Трябва ни буфер, нуждаем се от редовни вноски.

Значи от нея се очакваше първо да лази в краката на един от най-аморалните мъже в света, а после да замине за Сконе, за да се умилква и на други богаташи.

– Ще се справиш ли, Изабел?

– Да.

Щеше да се справи, тъй като обикновено се справяше с всичко. Но си помисли, че може би щеше да е по-добре да си беше останала в Либерия.

 

2 Здравей, мамо! (фр.) – Бел. ред.

3

Александър сподави едно оригване.

Имаше чудовищен махмурлук.

Технически погледнато все още беше пиян.

Дишаше дълбоко. Водката, коктейлите и шампанското в продължение на две денонощия, в съчетание със смяната на часовите пояси, изглежда най-накрая го бяха надвили. По дяволите! Не се беше чувствал така от тринайсетгодишен, когато Аса Белке му бе показала как най-експедитивно да опразниш барчето на родителите си.