Creighton Kathleen

Estrella Fugaz

Kathleen Creighton - Estrella Fugaz

Eve’s Wedding Knight

Kathleen Creighton - Eve’s Wedding Knight

Kincaid’s Dangerous Game

Kathleen Creighton - Kincaid’s Dangerous Game

Lady Killer

Kathleen Creighton - Lady Killer

Never Trust A Lady

Kathleen Creighton - Never Trust A Lady

One Christmas Knight

Kathleen Creighton - One Christmas Knight

One More Knight

Kathleen Creighton - One More Knight

One Summer’s Knight

Kathleen Creighton - One Summer’s Knight

Secret Agent Sam

Kathleen Creighton - Secret Agent Sam

Sheriff’s Runaway Witness

Kathleen Creighton - Sheriff’s Runaway Witness

Shooting Starr

Kathleen Creighton - Shooting Starr

Still Waters

Kathleen Creighton - Still Waters

The Awakening of Dr. Brown

Kathleen Creighton - The Awakening of Dr. Brown

The Black Sheep’s Baby

Kathleen Creighton - The Black Sheep’s Baby

The Cowboy’s Hidden Agenda

Kathleen Creighton - The Cowboy’s Hidden Agenda

The Rebel King

Kathleen Creighton - The Rebel King

The Seduction of Goody Two-Shoes

Kathleen Creighton - The Seduction of Goody Two-Shoes

The Sheriff of Heartbreak County

Kathleen Creighton - The Sheriff of Heartbreak County

The Top Gun’s Return

Kathleen Creighton - The Top Gun's Return

Undercover Mistress

Kathleen Creighton - Undercover Mistress

Virgin Seduction

Kathleen Creighton - Virgin Seduction

Silhouette Christmas Stories

Kathleen Creighton - Silhouette Christmas Stories